Ethereum Code: The Comprehensive Guide to a Revolutionary Trading Bot




Ethereum Code: The Comprehensive Guide to a Revolutionary Trading Bot

Unlocking the Potential of Ethereum Code: A Comprehensive Review

When it comes to cryptocurrency trading, the landscape is filled with options. However, Ethereum Code stands out as a game-changer. In this Ethereum Code review, we’ll delve deep into the platform’s features, safety measures, and why it’s the recommended choice for both novice and expert traders.

What is the Ethereum Code?

Often mistaken as just another trading bot, Ethereum Code is a comprehensive, user-friendly platform that streamlines the trading process. Whether you’re a beginner or a seasoned trader, the Ethereum Code website offers a plethora of features tailored to meet your trading needs.

The Ethereum Code App: A Seamless Experience

The Ethereum Code App is designed to offer a seamless trading experience. With its user-friendly interface, even those new to the trading world can easily navigate through various options, making the trading journey less daunting.

Is Ethereum Code Safe?

Security is a paramount concern in the world of online trading. Ethereum Code goes above and beyond to ensure user safety. Adhering to strict security protocols, the platform offers a secure environment for your data and investments, making it a safe choice for traders.

Ethereum Code Review: Tools and Features

This Ethereum Code review aims to highlight the platform’s advanced tools. From real-time data analytics to a wide range of indicators, Ethereum Code is equipped to offer an advanced trading experience. These tools are essential for making informed decisions and optimizing your trading strategies.

Is Ethereum Code a Scam?

With so many trading platforms in the market, it’s natural to question their legitimacy. However, Ethereum Code is transparent about its operations and adheres to all regulatory standards. Therefore, calling it an Ethereum Code scam would be far from the truth.

Advanced Trading Strategies

Ethereum Code is not just about providing a platform for trading; it’s about enhancing your trading skills. The platform offers various trading strategies like scalping, swing trading, and day trading, allowing you to choose the best approach that aligns with your financial goals.

Education and Resources

One of the standout features of Ethereum Code is its focus on education. The platform offers a wealth of resources, tutorials, and guides, making it an excellent starting point for beginners. Even for seasoned traders, the educational content can offer new insights into market trends and trading strategies.

Conclusion

In a crowded market, Ethereum Code stands out for all the right reasons. Its user-centric approach, advanced tools, and focus on education make it a top choice for anyone looking to venture into the world of crypto trading. With robust security measures in place, Ethereum Code offers a safe and reliable platform for traders of all levels.


Lielais mērķis & manifests

Lielais mērķis

Latvijā masveidā atgriežas aizbraukušie, jo Latvijā ir cilvēkam labākā vide pasaulē dzīvošanai un izaugsmei svarīgākajās jomās – ekonomiski, ekoloģiski, cilvēka brīvību, tautvaldības, kā arī garīgā un psiholoģiskā klimata ziņā.

Brīvība, atbildība, sirdsgudrība, mīlestība:

Latvijas Brīvvalsts Manifests

  • Brīvs cilvēks

Mēs paši esam radītāji, mūsu griba ir brīva, un mūsu brīvību vada mīlestība.

Mēs apzināmies, ka paši radām visu, ko piedzīvojam, tāpēc katrs ir atbildīgs par sevi un to, ko rada.
Mēs esam brīvi mīlestībā, radīšanā, brīvi pārvietojamies un rīkojamies, mēs esam materiāli nodrošināti un pašpietiekami.

  • Valsts pārvalde

Satversmē noteiktais „vara pieder tautai” reāli darbojas.

Decentralizācija – vara veidojas no apakšas, no Latvijas ciemiem, pagastiem, pilsētām. Visi lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas lokāli.
Valsts vadītāji un politiķi ir personīgi atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem. Latvijas Brīvvalstī prezidents ir visas tautas ievēlēts.

  • Sabiedrība

Sabiedrība ir nevis patērējoša, bet radoša. Cilvēki rīkojas no pārpilnības apziņas, dalās ar sevi, savām prasmēm, talantiem, mīlestību – nāk ar “dot” attieksmi. Sadarbība ir cieņā. Ir kopības sajūta, vienotas tautas sajūta. Cieņā ir cilvēki, kas darbojas sabiedrības labā.

  • Viedapziņa, valoda

Latvju valoda ir vienīgā valsts valoda. Valoda tiek pilnveidota un izmantota kā spēks, kas rada vēlamo realitāti. Sirds gudrība ir prioritāra, tam seko prāta intelekts. Cilvēka dzīvībai un apzinātai radītprasmei ir visaugstākā vērtība.

  • Izglītība

Mazas skolas un klases ir prioritāte. Pirmsskolā un pamatskolā galvenā uzmanība ir individuāli katram bērnam, ievērojot un attīstot katra konkrētā bērna spējas, talantus, sadarbojoties ar bērnu viņam saprotamā „valodā”.

  • Ģimene

Stipra ģimene ir Latvijas Brīvvalsts pamatā. Ģimene – tā, pirmkārt, ir emocionālā tuvība, atbalsts, mīlestība. Ğimenes ar daudz bērniem ir augsti godātas un cienītas, tām ir īpašs valsts atbalsts.

  • Vide un veselība

Latvijas Brīvvalstī cilvēki saprātīgi, ar pateicību un cieņu lieto zemes resursus. Resursi tiek orientēti uz ilgtermiņa lietu ražošanu un veselīgu dzīvesveidu. Cilvēkiem ir veselīga uztvere un dzīvesveids netakarīgi no gadu skaita. Dabīga pārtika ir prioritāte. Ārsti kalpo cilvēkam.

  • Drošība

Valsts rūpējas, lai tās iedzīvotāji ir fiziskā, emocionālā un materiālā nodrošinājumā. Armija ir tikai valsts un tās iedzīvotāju aizsardzībai. Katram cilvēkam ir dzīvesvieta, ko nepieciešamības gadījumā to nodrošina valsts vai pašvaldība.

  • Saimnieciskā darbība, ekonomika

Enerģijas iegūšanā tiek izmantoti jau šobrīd esošie, bet realitātē neīstenotie enerģijas iegūšanas veidi, kuri nodrošina brīvību no ārvalstu enerģijas piegādātājiem. Lauksaimniecība ir bez pesticīdiem, bez ĢMO, saimniekošana notiek ekoloģiski, cienot un saudzējot dabu.

Latvijas brīvvalsts naudas vienība ir lats. Latvijā darbojas nacionālas bankas. Ir vienkārša, efektīva un taisnīga finanšu sistēma.

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Tautvaldība & Tautas vara

Pirmkārt, ir jāatjauno referenduma ierosināšanas slieksnis no esošajiem 155k līdz 10k (pirmajā posmā 50k) . Jāļauj balsis vākt Latvija.lv. Jānodrošina, ka šis saits godīgi skaita balsis, šobrīd ir pamatotas aizdomas, ka tur notiek liela krāpniecība ar balsīm. Kā mēs zinām, tad 50k balsu iespējams savākt dažu dienu laikā, bet, ja valstī būs referendums katru nedēļu, tad tie būtu lieki izdevumi. Tādēļ valstī ir jānoliek gadā 2 referendumu dienas viena janvārī, bet otra jūnijā, kad ir iespējams nodot savu balsi par visiem referendumā ierosinātajiem jautājumiem. Šāda reforma nodrošinās lielu tautas kontroli pār Saeimas un valdības darbu.

Otrkārt, Saeimas un pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties tikai fiziskas personas. Visas partijas ir jālikvidē, vai jāpārveido vienkārši par biedrībām bez tiesībām balotēties vēlēšanās. Tas garantēs, ka par deputātu varēs kļūt tikai sabiedrībā uzticību ieguvuši cilvēki, nevis kā tagad, kad Kaimiņš vai Bordāns ievelk sev līdzi nejēgu un nodevēju varzu.

Treškārt, jānodrošina sistēma, lai ievēlētos deputātus tie paši cilvēki, kas par viņiem balsojuši varētu atsaukt. Jūs piekritīsiet, ja šodien būtu spēkā šāda kārtība, tad atsaukti tiktu visdrīzāk lielākā daļa Saeimas. Tas būtu liels bieds deputātiem, jo tauta tos varētu kontrolēt katru dienu. Viņi baidītos pazaudēt savus amatus. Ir jādetalizē cik balsis būtu jāsavāc, lai atsauktu deputātu pirms termiņa beigām. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka par to varētu balsot tikai tie, kas viņu ievēlējuši.

Ceturtkārt katrai valstij – arī Latvijas Brīvvalstij ir nepieciešams savs pārstāvis – prezidents. Līdz šim to ievēlēja Saeima – vienu izvirzīja zoodārzā, citus atveda Soross, vēl daži bija pavisam nezināmi. Tas nav pieļaujams. Latvijai vajag prezidentu, ar ko tauta var lepoties. Tādēļ tautai ir jābalso par prezidentu un tautai ir jābūt arī tiesībām atcelt prezidentu pirms termiņa.

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Vīrusa afēras atrisinājums

Bildē fragments no Nirenbergas 1.0

Ārstus, epidemiologus, infektologus u.c. speciālistus vairs nevar piespiest klusēt, viņi visi stāsta patiesību kā to redz. Patiesību runājošo ārstu viedoklis ir nospiedošā pārsvarā un pārējiem nekas cits neatliek kā pievienoties. Ja pat kāds runā pretēji, viņa balsij nav nekādas nozīmes.

Tiek saukti pie atbildības vīrus afēras ieviesēji gan Latvijā, gan pasaulē.

Veidojas spēcīga starptautiska alianse starp visām pasaules valstīm, kuru veido viedi un gaiši cilvēki. Alianse spēj efektīvi koordinēt cilvēku rīcību, lai jebkādi absurdu noteikumu izpilde kļūtu apgrūtināta un neiespējama. Aliansē darbojas pasaules top speciālisti. Veiksmīgā alianse kļūst par sadarbības platformu nākotnes pasaules sadarbības organizācijām – veselībā, drošībā, cilvēktiesībās u.c. jomās.

Tiek arestēti vīrusa afēras pasūtītāji un visi organizatori un līdzdalībnieki vairs nesaņem naudu par atsevišķu uzdevumu izpildi panikas sēšanā un Covid paverdzināšanas plāna ieviešanā. Tādējādi plāns paliek tikai tukš plāns. Visas laboratorijas, kur tiek šobrīd atrodas bīstami vīrusi tiek slēgtas, bet visi bīstamie materiāli tiek iznīcināti. Cilvēce vienojās, ka jaunas bīstamo vīrusu laboratorijas netiek atvērtas un šī vienošanās tiek precīzi izpildīta.

Vainīgo personu aktīvi tiek konfiscēti un  tiek godīgi sadalīti Covid afēras cietušajiem tādā veidā, lai katrs dabūtu maksimālo labumu.

Visi vīrusa afēras ieviesēji dažādās jomās (PCR tests, epidemioloģija, valdības, mediji, cenzūra, sociālie tīkli u.c.), kuri to darījuši, saņemot materiālu labumu, tiek tiesāti kā noziedznieki pret cilvēci. Tie, kuri nav saņēmuši materiālu labumu, bet pakļāvušies, zinot, ka rīkojas nepareizi saprot, apzinās un nožēlo savu kļūdu. Naivie ir pārsteigti, bet ātri spēj mainīt viedokli.

Atklājas patiesā Covid izcelsme un tā tiek pierādīta un visi pasaules mediji par to ziņo un atzīst par patiesību tikai īsto patiesību.
Pats vīruss izzūd un nevienu vairs neinficē. Inficētos spēj izārstēt visiem viegli pieejamas zāles, kurām nav nevēlamu blakusefektu.

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Informācija & Mediji

Valsts, starptautiskās platformas un uzņēmumi respektē un ievēro katra cilvēka tiesības brīvi paust savu viedokli.

Cilvēku apziņa ir izaugusi un cilvēki pieprasa labās ziņas, kas ceļ apziņu. Konflikti, kriminālā informācija, skandāli nav pieprasīti žanri, tādēļ tie mediju telpā praktiski nav.

Mediju telpa ir piepildīta ar iedvesmojošu informāciju, kas ceļ apziņu, veselīgu pārtiku, dziedināšanos, vērtīgiem zinātnes atklājumiem, jēgpilnu informāciju, kas vairo dzīvesprieku.

Personībām ir arvien lielāka loma mediju telpā, bet centralizētie mediji ir zaudējuši savu mainstream statusu. Cilvēki uzreiz pamana – redz cauri jeb sajūt, kura informācija ir patiesa, bet, kas ir meli. Līdz ar to meliem mediju telpā eksistēt nav nekādu cerību, ir tikai patiesība.

Moderni ir darīt sabiedrības labā.

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Veselība

Lielās farmas ražotie medikamenti un vakcīnas ir zaudējušas pieprasījumu.


Ārsti kalpo cilvēkam un sistēma ir tāda, ka ārsts saņem vislielāko atlīdzību, jo veselāks ir pacients, nevis jo vairāk procedūras un zāles viņam izraksta.

2020. gadā veselības nozare cīnījās ar sekām, tērējot šim nolūkam mazāk nekā 1% līdzekļu. Turpretī šobrīd – 2030. gadā tieši cīņai ar cēloņiem tiek tērēta nozīmīga un atbilstoša veselības budžeta daļa – tādejādi arī sekām jātērē mazāk budžeta naudas.     

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Izglītība

Anita Mitriķe –

Zeme mainās un izglītībai ir jāmainās. Šobrīd es esmu pārliecināta, ka zināšanas ir tikai un vienīgi informācija plus integrēta pieredze. Līdz ar to – turpmāk izglītībai vissvarīgākais jautājums būtu- kāda jēga? Kāda jēga no izglītības un kāda jēga no paša Cilvēka? Un tie pat nav retoriski jautājumi, bet dzīves gaitā pētāmi, meklējami un katram uz attīstību vērstam Cilvēkam būtiski.

Lielākā problēma, kuru es saskatu šī brīža esošajā sistēmā joprojām ir uzsvars uz atcerēšanos nevis domāšanu.

Domāšana ir radošs process, kuram var būt dažādas pieejas un modeļi, atšķirīgas metodikas un nianses, bet pats fakts, ka domāšanas procesu pētniecība nav katra skolēna ikdiena raisa satraukumu par mūsu nākotni. Informācijas pārbagātības laikmetā domāšanas prasmes ir tikpat svarīgas kā prasme uzturēt sevi veselu. Un te mēs varam runāt par nākamo svarīgo atšķirību no šī brīža sistēmas – jaunajā izglītības sistēmā katram Cilvēkam ir svarīgi iepazīt veselo. Veselo sevī un veselo Dzīvē. Kas ir vesels Cilvēks un kādas metodes varam izmantot, lai pētītu savu individuālo pieeju Garīgās, Mentālās un Fiziskās veselības sakārtošanai. Tās ir zināšanas par Dabu un dabisko. Mēs esam daļa no dabas un tā dēļ holistiskai pieejai jābūt par pilnīgi katru jautājumu. Vai tas, ko mēs šobrīd darām ir veselīgi visai manai būtībai- gan prātam, gan dvēselei, gan fiziskajam augumam?

Vēl viena sastāvdaļa, kas noteikti būtu jāadresē daudz aktīvāk- interese pret dzīvi. Ir Cilvēki kam tā ir saglabājusies no bērnības, tomēr daudzi ir apgalvojuši, ka skolā nav interesanti. Un tad pie tā pierod un arī dzīve vairs nav interesanta. Jaunā laikmeta izglītība noteikti ir balstīta uz katra individuālajām interesēm, jo patiesībā darot to, kas patīk var iemācīties arī visu pārējo, jo viss šajā pasaulē ir saistīts! Un ja katrs seko savām interesēm, tad mēs varam runāt arī par atbildības sajūtas izaugsmi jau skolas laikā. Jāmācās nav tā dēļ, ka “citādāk strādāsi par sētnieku”, bet tā dēļ, lai spētu vadīt un radīt savu dzīvi pārticībā, laimībā un aizrautībā. Jā, šādi Cilvēki sistēmai, kādu to pazīstam nav tik izdevīgi, jo prot uzņemties par sevi atbildību, prot uzņemties atbildību par dabu un par dzīvi kopumā. Tomēr jebkurš, kurš mācās integrētā veidā, saskaņā ar dievišķu autoritāti un jau skolas laikā mācās apzināties sevi, savas domas, savas emocijas un jā, arī seksualitāti, beidzot skolu ir sagatavots Cilvēks, lai vecāki būtu droši, ka viņš dzīvē kaut ko sasniegs un nodzīvos veselīgu mūžu.

Brīvība nav visatļautība vai egoistiska segas vilkšana uz savu pusi. Tā ir pirmkārt atbildība.

Un tas ir iespējams atveseļojot aizvainojumus, upura un agresora lomas, kā arī pieņemot zināšanas par šīs realitātes pastāvīgi mainīgo dabu.

Katrs, kurš skolas laikā ir padziļināti apguvis izkopt talantus, kas ir no dzimšanas doti un papildinājis to ar zināšanām par lietu kārtību un savstarpējo mijiedarbību ir gatavs būt pilntiesīgs sabiedrības loceklis un dot savu artavu kopīgai attīstībai. Tieši tā dēļ jo būtiskāk ir vērst izglītības uzmanību uz vērtību izpratni, piedzīvošanu un izkopšanu. Un ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Kur palicis “mūžu dzīvo mūžu mācies”? Jaunā laikmeta bērni nāk ar zināšanām, par kurām varam tikai priecāties un noliekt galvu viņu priekšā, tāpēc kopīga sabiedrības attīstība ir iespējama tikai tad, ja visi Cilvēki turpina izglītoties un mācīties neatkarīgi no vecuma. Mēs ieejam laikmetā, kurā viedas skolas ir vietas, kur satikties, kur augt un attīstīties, kur bērni mācās cits no cita, kur pieaugušie mācās cits no cita un rodas dabiskas skolēnu un meistaru attiecības neatkarīgi no fiziskā vecuma.

Dzīves skola ir jaunais izglītības modelis. Ar integrētu izpratni par veselo un ar holistisku pieeju. Protams, ka no esošā skatu punkta mēs varam sacīt, ka jāizmanto neformālas metodes. Bet man jau liekas, ka neformālas metodes jau tagad ir norma, kuru visi ir pieņēmuši un tas ir sen pierādīts, ka tādā veidā Cilvēki mācās daudz ātrāk un efektīvāk.

Mācīties mācīties, mācīties domāt, mācīties būt un mācīties dzīvot. Tas nav tik vienkārši kā tas izklausās un nē, mēs nedarījām to skolā, kad es tajā mācījos. Vērtīgākās izglītošanās pieredzes esmu guvusi neskaitāmos NVO projektos, brīvprātīgajā darbā, interešu grupās un neformālajās skolās. Mums ir ne tikai jāceļ standarti, bet arī jāļauj pašiem sev būt atvērtiem un plūstošiem tajā kā šī jaunā izglītība izskatīsies. Skaidrs ir viens – apzinātība ir atslēgas elements, kurš ir vissvarīgākais šobrīd pilnīgi ikvienam, jaunam vai vecam, lai mēs kopā varētu piedzīvot evolūciju tajā, ko mēs saprotam ar vārdu Cilvēks.

Ekoloģija, apzinātība un ilgtspējība ir trīs uzdevumi, kurus risina nākamā līmeņa izglītība.

Un neviens no šiem trim nevar pastāvēt bez pamatīgas vērtību bāzes.

Tā dēļ šobrīd aicinu visus, kuriem ir īpašumi, kuros radīt šādas skolas, visus tos, kuri vēlas strādāt tajās un protams visas ģimenes, kuras vēlas piedalīties viedu, vērtīgu skolu radīšanā, piesakaties šeit un radām kopā!

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Ģimene

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Nauda

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

Drošība

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti